Tillverkad av pappersmassa som kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar och bruk.

Matchande produkter

Se alla produkter

Tillverkad av pappersmassa som kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar och bruk.

Definition av FSC®-certifierat material

Idag så förekommer olika typer av certifieringar när det kommer till träbaserade produkter [1]. Dessa certifieringar varierar beroende på var träet i fråga odlas men även var det bearbetas inklusive huruvida träden används vid producering av pappersmassa eller träbaserade produkter. Certifieringar utgörs också ett bevis på att skogarna förvaltas på ett hållbart sätt, med både miljön och ursprungsbefolkningen i åtanke.

Den vanligaste certifieringen är den som utfärdas av Forest Stewardship Council (FSC®) [2]. Packhelp stödjer och rekommenderar att du använder dig av FSC®-certifierade material när det är möjlig.

FSC®-märkningen levereras med tre certifieringsnivåer:

FSC® 100 % - Denna nivå indikerar att all massa som används vid produceringen av materialet i fråga härstammar från FSC®-certifierade skogar.

FSC® Mix - Denna nivå indikerar att massan utgörs av en blandning av två eller flera typer, begränsad till FSC®-certifierade skogar, återvunnen massa, kontrollerad trämassa eller trä från etiska källor som ej uppfyller den fullständiga FSC®-certifieringen.

FSC® Återvunnen - Denna nivå indikerar att materialet i fråga produceras av återvunnet material och härleds ej från jungfrumassa.

Notera: FSC®-certifierad massa kan innehålla en blandning av FSC®-jungfrumassa och FSC®-jungfrumassa som återvunnits och ännu inte omvandlats till en slutprodukt.

Andra anmärkningsvärda organ och certifieringar utgörs av programmet för godkännande av skogscertifiering (PEFC), Sustainable Forest Initiative (SFI).

eco properties trees

Varför ska du använda dig av FSC®-certifierat material?

FSC®-certifieringen är den mest kända certifieringen inom träindustrin och ej utan anledning. Certifieringen riktar in sig på den ofta allmänt förvirrande timmer- och massaindustrin genom att förse den med en enkel och enkel tolkad stämpel som i slutändan förenklar den överväldigande industrin.

FSC® utför regelbundna kontroller [3] för att säkerställa att alla FSC®-certifierade produkter som marknadsförs till konsument faktiskt härstammar från en certifierad verksamhet. FSC®-certifieringen säkerställer även att medarbetarna vistas under etiska och marknadsmässiga arbetsförhållanden [4], arbetar under säkra arbetsvillkor och får adekvat marknadsmässig ersättning enligt internationell arbetsrätt (ILO).

Sammanfattningsvis kan ett företag välja att använda sig av FSC®-certifierade produkter om det främjar den cirkulära ekonomin, återplantering av skog och den etiska sysselsättningen.

Varför ska du inte använda dig av FSC®-certifierat material?

Det är viktigt att nämna i sammanhanget att det idag existerar en stor mängd ansvarsfullt förvaltade skogar vilka för närvarande saknar adekvata certifieringar. Anledningen till det återfinns ofta i det faktum att de ansvariga ledningsorgan saknar den nödvändiga budget som krävs för att kunna initiera certifieringsprocessen. I vissa fall så väljer man på grund av icke monetära anledningar att välja bort certifieringen.

Dock så måste man göra sig införstådd med att certifieringen i sig ofta kan leda till en ökad efterfrågan på de produkter verksamheten producerar, samtidigt som man endast har kapacitet att producera ett specifikt antal produktenheter inom en viss tidsram. Viktigt att nämna i sammanhanget är att ovanstående ej innebär att användning av trä är både oetiskt eller dåligt för omgivningen och miljön.

Under de senaste åren har både FSC®- och PEFC-certifieringar granskats [5] av ett antal skäl:

  • De ansvariga har mottagit mutor för att tillhandahålla och godkänna certifieringar.
  • Affärsverksamheter vilka ej får sitt certifikat återkallat för att ha brutit mot dess riktlinjer och bestämmelse.
  • Certifieringarna har liten eller ingen övergripande inverkan på utrotningshotade arter och olaglig plantering av skog.

Medan FSC®-certifierade skogar över hela världen så förverkas på en och samma gång en stor mängd av fossila bränslen när det kommer till att skövla, bearbeta och leverera FSC®-certifierade produkter. Som ett resultat av det hela så kan ett varumärke komma att generera mindre koldioxidavtryck om ledningen bestämmer sig för att använda lokalt producerade material och/eller återvunnet material snarare än en FSC®-certifierad produkt.

Detta är ett ideal exempel på hur två relevanta miljöaspekter kommer i konflikt med varandra. Certifierade jungfruliga material producerar ofta ett högre underskott av koldioxidutsläpp än lokala, återvunna, men ändå icke-certifierade produkter.

Dessa punkter påvisar den komplexitet som återfinns vid certifieringen av just avverknings- och pappersmassaindustrin.

Packhelp och FSC®-certifierat material

Vi tror att det är viktigt att använda certifierade kartongprodukter gjorda av certifierat trä.

Certifieringar skapar dock medvetenhet och erkännande av ett underliggande problem med konsumtion av naturresurser. Detta startar ett samtal och främjar mer medvetenhet och är framför allt, tror vi, ett steg i rätt riktning.

REFERENSER

  1. Många olika typer av certifieringar för träprodukter
  2. Den vanligaste certifieringen utfärdas av Forest Stewardship Council (FSC®)
  3. FSC genomför regelbundet omfattande marknadskontroller
  4. Säkerställer att de anställda arbetar under schyssta villkor
  5. FSC®- och PEFC-certifieringar har granskats

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Läs mer
Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country